Välkommen till
Stiftelsen Erik & Lily Philipsons minnesfond

Välkommen till
Stiftelsen
Erik &
Lily Philipsons minnesfond
Här finner du information angående stiftelsens ändamål,
styrelse och instruktioner för ansökningsförfarandet.

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är:

 • Främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning
 • Främja vetenskaplig forskning
 • Stödja åtgärder förberedande av undervisning eller utbildning
 • Utöva hjälpverksamhet bland behövande

Bidrag ur stiftelsen ska huvudsakligen avse personer, institutioner eller sammanslutningar som är knutna till Göteborg


Om stiftelsen

 • Göteborgs hamn

  Historia

  Erik Philipson (1857 – 1942) växte upp i Norrköping i en familj av entreprenörer med intressen i Holmens bruk, textil och pappersindustri samt bankverksamhet. Erik flyttade till Göteborg och startade vid 25 års ålder en grosshandel med textil, bl a garner av bomull och ull. Eriks första hustru, Agnes, f Mannheimer, avled kort efter att parets fjärde barn fötts. Erik Philipson gifte om sig med engelska Lily Warburg (1868-1959). Erik Philipson hade 2 barn i sitt andra äktenskap.
  I stiftelsens styrelse sitter idag  två barnbarn till Erik och Lily.

 • Havsstrand

  Stödfonder

  Under sin levnad instiftade Erik Philipson tre välgörenhetsfonder, dels i sitt och hustrun Agnes namn och dels i sitt och Lilys namn. Dessa förvaltas och administreras av Göteborgs Läkaresällskap.

  Några år efter Eriks död instiftade Lily Philipson Erik och Lily Philipsons minnesfond med startkapitalet 1 miljon kronor. Syftet var att hjälpa och stödja ungdomar till en bra utbildning, att bistå fattiga och sjuka samt att stödja vetenskaplig forskning.

  Styrelsen har genom åren tillgodosett stiftelsens ändamål dels genom individuella stipendier och dels genom stöd till organisationer, vars satsningar på projekt av strategisk betydelse bedömts förtjäna ett kraftigt stöd.

  Stöd till behövande har bedrivits alltsedan stiftelsens start. Under senare år har detta stöd haft en inriktning mot barn och familjer med kontakt med barnpsykiatrisk verksamhet.

 • Skogsgolv

  Stödprojekt

  Utöver detta har bland annat följande strategiska satsningar gjorts de senaste åren:

  Föreningen MBV, Mot bättre vetande, hör hemma på Öckerö och bedriver ungdomsverksamhet bland annat ombord på Astrid Finne. Tidigare startade de och drev den flytande gymnasieskolan Gunilla. Stiftelsen har stött verksamheten under en följd av år.

  Nordens Ark har under flera år fått stöd för att utveckla sin forskningsverksamhet.
  Sedan flera år stöder stiftelsen ett doktorandprojekt som handlar om insekter på nygammal ljungmark.

  Gerlesborgsskolan har fått stöd till sin konstnärliga verksamhet för barn.
  Även till Akvarellmuseet i Skärhamns barnverksam–het har stiftelsen bidragit.

  El Sistema, musikalisk verksamhet och utbildning bland barn och ungdomar i Göteborg har fått bidrag under en följd av år.

  Sommarforskningsstipendier åt cirka 20 medicine studeranden har givits ut i samverkan med Sahlgrenska Akademin under en följd av år.

  Bidrag till forskningsprojekt inom olika områden, såsom obesitasforskning.

  Stiftelsen har delat ut cirka 3,5 MSEK årligen. Hur stor summan kommer att bli i framtiden hänger ihop med hur stiftelsens förmögenhet utvecklas. 

Ansökan

OBS! Var vänlig och läs nedanstående noggrant! Det är viktigt att din ansökan skickas in korrekt och till rätt adress för respektive ansökningsområde. Du som söker ska vara ”knuten till” Göteborg.

 

 • Ansökan om sociala bidrag

  Ansökan om hjälp till behövande sker från 1 januari 2015 direkt till Göteborgs Läkaresällskap på den blankett som Göteborgs Läkaresällskap använder. På denna länk till Göteborgs Läkaresällskaps hemsida, kan du hämta blanketten. Markera blanketten med "Philipsons" på raden för diagnos enligt följande: Diagnos: "Philipsons" följt av aktuell diagnos.

  Hjälp till behövande kan ges åt behövande personer för lindring i deras sjukdom eller för återvinning av hälsa och krafter. Sökande bör ta hjälp av och ha rekommendation från läkare och kurator, vilket framgår av blanketten. Beslut om bidrag meddelas vanligen efter första veckan varje månad, dock ej i december, juli och augusti. Besked kan inte lämnas per telefon. Ansökningar som skickas till fel adress kommer inte att handläggas.

 • Ansökan om stipendium för utbildning

  Stiftelsen beviljar ett mindre antal stipendier som ett individuellt stöd för forskning inom områden som ligger i om stiftelsens intresseområden. Stiftelsen ger inte bidrag till utlandsstudier av typ "college-år" i USA. Stiftelsen delar inte ut stipendier till utbildningar som berättigar till studiemedel.

  Skicka gärna ansökan via mail till:
  leif.philipson@gmail.com

  Ansökan om stöd till forskning

  Beträffande ansökningar för vetenskaplig forskning koncentrerar sig Stiftelsen på post-doktorandnivå eller mera övergripande forskningsprojekt inom stiftelsens intresseområden.

 • Läs också stiftelsens integritetspolicy.